Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Laajasalon opiston yhdenvertaisuusohjelman lähtökohtana on ihmisten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.
Opiston tavoitteena ei ole pelkästään yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon takaaminen, vaan sen aktiviinen
edistäminen. Opisto haluaa tarjota turvallisen, yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen työ- ja
opiskeluympäristön työntekijöille ja opiskelijoille. Laajasalon opisto noudattaa nollatoleranssilinjausta
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvolain rikkomisessa.

Yhdenvertaisuusohjelman lähtökohtana on, että Laajasalon opiston opiskelijat, henkilöstö, alumnit ja
yhteistyökumppanit sekä opiskelijaksi hakijat ovat yhdenvertaisia. Tavoitteena on, että Laajasalossa
opiskellaan ja työskennellään turvallisessa, välittävässä, yhteisöllisessä ja esteettömässä
toimintakulttuurissa.

Yhdenvertaisuusohjelman taustalla on Suomen perustuslaki sekä lait sukupuolten välisestä tasa-arvosta,
Yhdenvertaisuuslaki sekä Laajasalon opiston omat arvot, jotka on määritelty opiston strategiassa.
Laissa todetaan, että ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan.
Yhdenvertaisuuslaissa kielletään syrjintä sukupuolen, iän, etnisen tai kansallisen alkuperän,
kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen
tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.